CHO KontraDengue2Kung kayo ay nakararanas ng alin man sa mga ganitong sintomas,

agad na magtungo sa ating mga pampublikong ospital o sa inyong mga Barangay Health Center upang mabigyan ng kaukulang medikal na atensyon.