SRNHSSan Roque National High School -Senior High School Early Registration for Incoming Grade 11, Returnees and Transferee Students - January 26 to Feruary 22, 2019

Sa lahat ng mga batang nagnanais na mag-aral sa San Roque National High School - Senior High School, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang nabanggit na paaralan ay tumatanggap ng mga batang nagnanais na kumuha ng mga sumusunod na track/strand.

1. Academic Track
General Academic Strand (GAS)
Accountancy and Business Management (ABM)


2. Technical-Vocational Livelihood Track
Information and Communications Technology (ICT)/Home Economics (H.E)

Ang oras po ng pagpapatala ay simula sa ganap na 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para po sa karagdagang kaalaman, magtungo lang sa San Roque National High School - Senior High School sa Marigman Street, Barangay San Roque at makipag-ugnayan sa kanilang SHS Registrar, Gng. Merlita Carig o sa kanilang punung-guro, G. Henry Lico.